Legislaţie

Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, din 07.01.2020
Consolidarea din data de 25 iunie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 56bis din 28 ianuarie 2020 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Anexa 202


Ordinul nr. 1207/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului
de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,
aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014


Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

 

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr 7_1996


HG 890_2005_Regulamentul privind procedura de constituire a comisiilor de fond funciar.docx


Legea nr. 50_1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.docx


Legea nr. 350_2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.docx


ORDINUL 700_2014_ Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara.docx


ORDINUL  819_2016_procedura de alocare a sumelor_lucrari de cadastru sistematic initiate de UAT.doc


ORDINUL  1427_2017_SPECIFICATII TEHNICE_cadastru sistematic pe SECTOARE CADASTRALE.doc


ORDINUL  357_2018_SPECIFICATII TEHNICE_cadastru sistematic la nivel de UAT.docx


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL OCPI.docx


ORDIN 1882_C_2011_REGULAMENT_privind avizarea expertizelor efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie_cadastru si geodezie.doc


ORDINUL  107_2010_REGULAMENTUL PRIVIND AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE.docx


Legea fondului funciar nr 18_1991.docx

 

© 2022 ocpi-ms.ro