Tarife

 

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referințe

Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date

Avize și recepții tehnice

1.1.1.

Aviz începere lucrări

100

lucrare

1.1.2.

Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre

250

lucrare

1.1.3.

Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public

375

lucrare

Nota1)

Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie

1.2.1.

Hărți și planuri (raster)

40

foaie de hartă/plan

Nota2)

1.2.2.

Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm

1.000

km2

Nota3)

1.2.3.

Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm

500

km2

1.2.4.

Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm

20

km2

1.2.5.

Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D

15

punct

Nota4)

1.2.6.

Înregistrări GNSS de la o stație permanentă

15

oră

Nota5)

Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară

Prima înregistrare

2.1.1.

Recepție cadastrală și înființare carte funciară

120

imobil/u.i.

Nota6)

2.1.2.

Recepție cu alocare număr cadastral

60

imobil/u.i.

2.1.3.

Înființare carte funciară

60

imobil/u.i.

Nota6)

Dezlipire/Alipire

2.2.1.

Recepție dezlipire/alipire

60

imobil/u.i.

Nota7)

2.2.2.

Înscriere dezlipire/alipire

60

imobil/u.i.

Nota7)

Intabulare

2.3.1.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice

0,50%

valoare din act

Nota8)

2.3.2.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice

0,15%

valoare din act

Nota8)

2.3.3.

Înscriere ipotecă/privilegiu

100/imobil + 0,1% din valoarea creanței garantate

operațiune

Nota9)

Notare/Radiere

2.4.1.

Notare/Radiere în/din cartea funciară

75

operațiune

Nota10)

Rectificare

2.5.1.

Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului)

0

operațiune

2.5.2.

Reconstituire carte funciară

0

operațiune

Actualizare

2.6.1.

Înscriere construcție

60/construcție + 0,05% din valoarea de impozitare

operațiune

2.6.2.

Extindere/Radiere construcții

120

construcție

2.6.3.

Actualizare informații tehnice

60

operațiune

Nota11)

2.6.4.

Anulare operațiuni cadastrale

60

operațiune

Informare

2.7.1.

Consultare documente din arhivă

10

15 min.

2.7.2.

Extras de carte funciară pentru informare

20

imobil

Nota 12) + Nota 21)

25

imobil

Nota 13) + Nota 21)

2.7.3.

Extras de carte funciară pentru autentificare

40

imobil

Nota 20) + Nota 21)

2.7.4.

Certificat de sarcini

100

certificat/BCPI

2.7.5.

Copii certificate ale documentelor din arhivă

25

dosar

Nota14)

2.7.6.

Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

10

proprietar/BCPI

2.7.7.

Extras din planul cadastral

15

imobil

2.7.8.

Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr)

100

certificat

Nota15)

2.7.9.

Referat consultare registru proprietari la nivel național

10

referat/proprietar

Nota16)

Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament

TopRo5 1:5000 ROMPOS

3.1.1.

Servicii de vizualizare (WMS)

0,1

km2/12 luni

Nota17)

3.1.2.

Servicii poziționare GNSS în timp real

100/1.000

luna/12 luni/ utilizator/aparat

Conținutul cărții funciare

3.1.3.

Copie de carte funciară online

900

pachet 50 de cărți funciare

3.1.4.

1.800

pachet 100 de cărți funciare

3.1.5.

Extras de carte funciară pentru informare online

900

pachet 50 de extrase de informare

3.1.6.

1.800

pachet 100 de extrase de informare

Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru

Autorizare

4.1.1.

Autorizarea persoanelor fizice

400

persoană

Nota18)

4.1.2.

Autorizarea persoanelor juridice

2.000

persoană

Nota18)

4.1.3.

Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare

100

certificat

Nota19)

1) Serviciul este prestat de Centrul Național de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.

2) Tarif unic indiferent de format (A4-A0).

Se aplică și copiilor certificate după hărți și planuri.

3) Fracțiunile de km2 se majorează la km2.

4) Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate.

5) Se solicită cu 24 de ore în prealabil.

6) Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii și de data emiterii acestora.

7) Se calculează pentru fiecare imobil/u.i. rezultat.

8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puțin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piață, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul.

 

Tariful se calculează în mod similar și pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale.

Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei.

Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice.

La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate sau a dreptului de concesiune tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăți, tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situații tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.

Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menționează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor.

9) Tariful include intabularea dreptului de ipotecă și notarea interdicțiilor aferente.

Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanție mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanței se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil.

Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală.

Pentru efectuarea operațiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanță sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil.

10) Se achită tarif pentru fiecare operațiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeași încheiere de carte funciară.

 

Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include și radierea interdicțiilor.

Tariful se percepe și pentru radierea dreptului de ipotecă legală.

11) Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcții.

Se tarifează fiecare operațiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosință, destinație teren/construcție/u.i, suprafață, adresă etc.).

În cazul modificărilor de adresă efectuate din inițiativa autorităților publice locale, acestea sunt gratuite.

Acest serviciu este gratuit la actualizarea informațiilor tehnice din planul parcelar la recepția acestuia.

12) Aplicabil pentru cererile înregistrate on-line.

13) Aplicabil pentru cererile înregistrate la registratura biroului de cadastru și publicitate imobiliară/biroului de relații cu publicul (BCPI/BRP).

14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepție și/sau înscriere în cartea funciară.

Tariful se aplică și în cazul altor documente existente în arhivă.

 

15) Se furnizează doar în condițiile în care imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară.

16) Se furnizează de Agenția Națională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/denumirea proprietarului, în format electronic.

17) Se aplică separat pentru fiecare temă publicată.

18) Include recunoașterea autorizării și emiterea certificatului de autorizare aferent pentru persoane fizice străine.

19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice și eliberarea duplicatului.

20) Aplicabil indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor.

21) Extrasul se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgență, cu excepția situațiilor în care cartea funciară pentru care se solicită extrasul nu este disponibilă în format electronic la momentul înregistrării cererii, caz în care sunt aplicabile termenele și tarifele de urgență aflate în vigoare.

 

© 2019 ocpi-ms.ro